HTML tutorial

Сұхбат беруші:

Сұхбат алушы:

Уақыты:

Ұзақтығы:

Тақырыбы:

Сұхбат берушінің жынысы:

Сұхбат берушінің туған жылы:

Мамандығы:

Орны:

Дереккөз:

Сөз стилі(тілі):

Сөзсаптам деңгейі:

Лингвоәлеуметтік деңгейі:

Тұратын аймағы:

Сөзқолданыс саны:

Сұхбатты орфография бойынша жазған автор:

Сұхбаттың сөйлеуші орфоэпиясы мен орфоэпиялық нормасын жазған автор:

Орфография

Менен кейін әкемнің інісі, әкемнің аты Нұршайық, әкемнің інісі Ниғат деген кісі, әскерге алынды. Бір үйден үшеуміз аттандық . Ерекше есте қалғаным, шешем ауырып жатыр еді. Біз, шана-шана болып, пар-пар аттың ұшын шегіп ауылымыздан шыға берген уақытта, алғашында ауылдың ішін аралап, әр үйге кіріп-шығып қоштасып, сөйтіп енді мектептің жанынан жолға аудан орталығына шыға берген кезде жаңағы үйде ауырып жатқан шешем алдымыздан шықты.

Cөйлеуші орфоэпиясы

↑ менен кейін әкемнің інісі → // әкемнің аты нұршайық → // әкемнің інісі ниғат деген кісі → // әскерге алынды ↓ /// ↑ бір үйдөн үшөуміс → / аттандық ↓ /// ↑ йерекше йесте қалғаным → // шешем ауұрұп жатыр йед ↓ /// ↑ біз → / шана-шана болып → // пар-пар аттың ұшұн шегіп ауұлұмыздан шыға берген ұуақытта → // алғашында ауұлдың ішін аралап → // әр үйге кіріп-шығып қоштасып → // сүйтіп йенді мектептің жанынан жолға ы... аудан уорталығына шыға бергең ͡ гезде жәңәғы үйде ауұрып жатқан шешем алдымыздан шықты ↓ ///

Oрфоэпиялық норма

↑менеңгейін әкемнің͡ інісі → // әкемнің͡ аты͡ нұршайық → // әкемнің͡ інісі ныйғат дегең͡ гісі → // әскерг'алынды ↓ /// ↑ бір үйдөн үшөумүз ͡ аттандық ↓ /// й ерек̊ше й есте͡ ғалғаным → // шешем ауұрұб̊ ͡ жатыр ͡ еді ↓ /// ↑ біз → / шана-шана ͡б̊олұп → // парпар аттың ұшұн ͡ жегіб̊ // ауұлұмұздан шыға ͡б̊ерген ұуақытта → // алғашынд 'ауұлдұң ͡ ішін аралап → // әр үйгө ͡ гіріп̊͡ шығып қоштасып → // сөйтүп йенді / мектептің ͡ жанынан жолға / аудан уорталығына шыға͡ б̊ергеңгезде → // жаңағы үйдө / ауұрұп ͡ жатқан шешем алдымыздан шықты ↓ ///